Nario dydis turi vertybes

Kuo kredito unija skiriasi nuo komercinio banko? Stojamasis mokestis yra kredito unijos nustatytas vienkartinis mokestis, skirtas padengti Jūsų stojimo į uniją administracines išlaidas. Pajinis įnašas kredito unijoje — 30 Eur dydžio. Apie ketinimą perleisti pajų kooperatinės bendrovės narys privalo raštu pranešti kitiems kooperatinės bendrovės nariams ir valdymo organui įstatuose nustatyta tvarka. Jais gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio valstybių piliečiai.

#AtradimųAntradienis. Vertybės

Kooperatinės bendrovės nario pajus 1. Kooperatinės bendrovės nario pajaus dydis yra lygus nario įneštų pajinių įnašų vertei. Minimalaus ir maksimalaus pajų dydžiai, pajinio įnašo ir papildomų pajinių įnašų įmokėjimo tvarka, atsakomybė už šios tvarkos pažeidimus, nepiniginio daiktų, intelektinės veiklos rezultatų, taip pat kitokių turtinių ir neturtinių vertybių pajinio įnašo įvertinimo tvarka turi būti nustatyta įstatuose.

Nario dydis turi vertybes

Pajiniu įnašu negali būti žemės ūkio paskirties žemė ir turtas, kuriuo disponuoti pajinį įnašą įmokančiam asmeniui yra apribotos teisės, taip pat turtas, į kurį kooperatinė bendrovė negali įgyti nuosavybės teisės. Kooperatinės bendrovės nario už pajų įneštas pajinis įnašas registruojamas apskaitos dokumentuose ir įstatuose nustatyta tvarka kooperatinės bendrovės nariui išduodamas pajaus vardinis dokumentas.

Nario dydis turi vertybes

Jame nurodoma: 1 kooperatinės bendrovės pavadinimas; 2 pajaus turėtojo fizinio asmens vardas, pavardė ir asmens kodas arba juridinio asmens pavadinimas ir kodas; 3 pajinių įnašų vertė.

Kooperatinės bendrovės nariai turi teisę perleisti pajų kitiems asmenims įstatuose nustatyta tvarka.

Navigacija

Pirmenybę įsigyti perleidžiamą pajų tomis pačiomis sąlygomis turi kooperatinės bendrovės narys. Apie ketinimą perleisti pajų kooperatinės bendrovės narys privalo raštu pranešti kitiems kooperatinės bendrovės Nario dydis turi vertybes ir valdymo organui įstatuose nustatyta tvarka.

Nario dydis turi vertybes

Jeigu per mėnesį nė vienas kooperatinės bendrovės narys, kuriam apie perleidžiamą pajų buvo pranešta, pajaus neįsigyja, pajų perleidžiantis narys įgyja teisę jį perleisti trečiajam asmeniui, jeigu trečiasis asmuo, ketinantis įsigyti pajų, kooperatinės bendrovės įstatų nustatyta tvarka kreipiasi į kooperatinę bendrovę su prašymu tapti kooperatinės bendrovės nariu ir kooperatinės bendrovės narių susirinkimas kooperatinės bendrovės įstatų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl šio asmens priėmimo į kooperatinės bendrovės narius.

Šis sprendimas įsigalioja nuo pajaus perleidimo momento. Pajų ketinančio įsigyti asmens priėmimui į kooperatinės bendrovės narius šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalies nuostata dėl pajinio įnašo sumos, ne mažesnės už minimalų pajaus dydį, sumokėjimo netaikoma.

Sąjungos garbės nariais gali būti istorijos ir kultūros paveldo apsaugai ir restauravimui nusipelnę asmenys. Jais gali būti tiek Lietuvos Respublikos, tiek užsienio valstybių piliečiai. Garbės nario statusas suteikiamas iki gyvos galvos. Sąjungos nariais-rėmėjais gali būti Lietuvos bei užsienio piliečiai ar organizacijos, materialiai ir moraliai remiantys Sąjungos veiklą.

Kooperatinės bendrovės narys pajumi disponuoja šio ir kitų įstatymų bei įstatų nustatyta tvarka. X nuo 10 01 Žin. Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių kooperatyvų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Nario dydis turi vertybes