Valstybes tobulinimo programa. Valstybės tarnybos portalas

Kokybės vadybos sistemos procesų modelio taikymas viešajame sektoriuje. Priemonės tikslas — didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją prioritetinėse srityse: tobulinti gebėjimus, susijusius su valstybės institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu; stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius; dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengti pirmininkauti ES metais pagal specialiąsias kvalifikacijos tobulinimo programas. Viešojo sektoriaus organizacijos kuriamos vertės analizė. Efektyvus vadovavimas. Dėl pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos susitarta remiantis darbo grupių ir socialinių partnerių siūlymais.

Lyderystės ir bendradarbiavimo stiprinimas efektyviai organizacijos plėtrai. Tikslas — suteikti žinių apie asmenybių skirtumus ir šių skirtumų panaudojimą organizacijos plėtrai, supažindinti su lyderyste grįstos vadybos principais žmogiškųjų išteklių valdyme. Pagrindinės temos: Kodėl lyderyste grįstas vadovavimas gali padėti plėsti verslą ar stiprinti organizaciją? Ką apie apie valdymo ir motyvavimo teorijas sako žymiausi verslo lyderiai?

Atgal Švietimo ir mokslo ministerija, atsakydama į Valstybės kontrolės pastabas dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo, pabrėžia parengusi naujas pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo Valstybes tobulinimo programa gaires. Siekiant tikslingai planuoti pedagogų profesinį augimą, patvirtinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai — metams.

Su švietimo bendruomene tariamasi dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų — metams.

Valstybes tobulinimo programa

Pirmą kartą nuo m. Siekiant strategiškai planuoti mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, prioritetus siūloma nustatyti ne vieneriems, o trejiems metams.

Valstybes tobulinimo programa

Šiuo metu Švietimo ir mokslo ministerija vykdo viešąsias konsultacijas su savivaldybėmis, švietimo asociacijomis ir kitomis suinteresuotomis šalimis dėl prioritetų nustatymo — metams. Numatant prioritetus siūloma atsižvelgti į nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų ir mokyklų veiklos išorinio vertinimo rezultatus.

Kvalifikacijos tobulinimo programa

Planuojant — m. Siekiama, kad kvalifikacijos tobulinimo sistema nebūtų nuleidžiama iš viršaus, o mokyklų bendruomenės pačios spręstų, ką pasirinkti, atsižvelgiant į nustatytus prioritetus ir savo poreikius.

Kvalifikacijos tobulinimas priartinamas prie mokyklos poreikių, programa gali būti rengiama mokyklų komandoms, ne tik pavieniams mokytojams. Pereinama nuo trumpalaikių, epizodinių seminarų ar renginių prie tęstinių kursų ar programų, Siūloma, kad viena kvalifikacijos tobulinimo programa truktų bent 40 val.

ES parama viešojo administravimo tobulinimui

Siekiant motyvuoti pedagogus nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją, siūloma keisti pedagogų atestacijos nuostatus. Atestuojant pedagogus siūloma nustatyti kasmetinį vadovo ir mokytojo vertinamąjį pokalbį bei pedagogų atestaciją kas penkeri metai. Suteikiant aukštesnę kvalifikacinę kategoriją siūloma numatyti išorinį vertinimą, įtraukiant regioninio ir nacionalinio lygmens ekspertus.

Valstybes tobulinimo programa

Dėl pedagogų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo kaitos susitarta remiantis darbo grupių ir socialinių partnerių siūlymais. Švietimo ir mokslo ministerija kviečia visuomenę iki birželio 10 d.