Padidejes narys uz 1 minute.

Seimas atmetė kitą prezidento siūlymą — mažinti Gyventojų pajamų mokesčio GPM tarifą. Ger­bia­mi ko­le­gos, aš, kaip Sei­mo na­rys, la­bai daž­nai ra­šau laiš­kus, įvai­rius pa­klau­si­mus mi­nis­te­ri­joms. Ma­nau, kad šią pro­ce­dū­rą tik­rai rei­kė­tų trum­pin­ti, tai pa­ska­tin­tų dar­bo efek­ty­vu­mą. Pagal tuos įsta­ty­mus mes jau re­gu­liuo­ja­me, koks ka­pi­ta­las ga­li in­ves­tuo­ti Lie­tu­vo­je, tuo tar­pu šiuo at­ve­ju mes tie­siog no­ri­me reg­la­men­tuo­ti, kad vals­ty­bi­nėms įmo­nėms lei­džia­ma da­ly­vau­ti, ly­giai kaip ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nėms lei­džia­ma da­ly­vau­ti kon­kur­suo­se, bet jos tu­ri pa­siū­ly­ti kon­ku­ren­cin­gą kai­ną ir pa­kan­ka­mą ko­ky­bę. Įpro­tis vil­kin­ti at­sa­ky­mą ir spren­di­mo pri­ėmi­mą vi­sas 20 die­nų yra sun­kiai pa­aiš­ki­na­mas ir dar sun­kiau pa­tei­si­na­mas.

Bendras dokumentas, pavadintas savivaldybės tarybos, mero, administracijos ir jos direktoriaus ataskaita, anot R. Šimašiaus, atspausdintas 50 tūkst. Mero ir administracijos direktorės pristatytos ataskaitos patvirtintos tarybos daugumos balsais, už ją balsavo 36, prieš buvo vienas, susilaikė aštuoni tarybos nariai. Pristatydamas savo ataskaitos dalį, R. Šimašius akcentavo naujų mokyklų, darželių atidarymą, užbaigtą miesto autobusų parko atnaujinimą, naujus sporto aikštynus, beveik 30 sostinės pažintinių maršrutų, įskaitant kilometrų maršrutą pėstiesiems, Žirnių-Liekpalnio gatvių sankryžos rekonstrukciją, parengtą stoties pokyčių viziją, naujų tiltų ir kitus projektus.

Tai — jūsų esminis metinis dokumentas, neleisti su juo susipažinti, daryti dvigubus standartus, lyginant su metais, nepykite, tikrai nesolidu. Pavyzdžiui buvo teigiama, kad uždraudus verslinę žvejybą Kauno mariose sugaunamų žuvų kiekiai padidėjo. Tačiau toks pavyzdys visiškai netinka Kuršių marioms, nes Lietuvai priklauso tik trečdalis viso marių ploto. Taigi, uždraudę verslinę žvejybą čia, padidintume sugaunamos žuvies kiekius Rusijai priklausančiuose marių plotuose. Už partnerystę, bet be šeimos statuso Kalbėdamas apie savo balsavimą dėl partnerystės įstatymo Z.

Balčytis sakė, kad jis yra už partnerystės įstatymą, tačiau tik tokį, kuris padėtų sutvarkyti dviejų asmenų, gyvenančių kartu turtinius reikalus.

Dabar pasiūlytame partnerystės įstatyme, be turtinių reikalų, buvo daug pridėta ir teiginių apie šeimyninius klausimus. Tad jeigu dabar toks įstatymas būtų priimtas, būtų likę nedaug laiko įteisinti ir galimybę homoseksualioms poroms įsivaikinti vaikus.

Tokiam veiksmui Z. Ben­dru su­ta­ri­mu. Pri­ėmi­mas pa­straips­niui. Kaip jau sa­kiau, 1 straips­nis. Mes jį ga­lė­si­me pa­tvir­tin­ti tik po slap­to bal­sa­vi­mo. No­rin­čių kal­bė­ti nie­kas ne­už­si­ra­šė. Mums rei­kė­tų pa­si­tvir­tin­ti gal­būt iš kar­to ta­da slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Ati­tin­ka­mai slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nius pa­si­tvir­tin­si­me dėl vi­sų kan­di­da­tų. Jūs jau ži­no­te, kaip bal­suo­ti, kad pa­lie­ka­te tą po­zi­ci­ją, už ku­rią pa­si­sa­ko­te.

Ga­li­me pa­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį? Pro­jek­tas Nr. Vėl kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ką J. Sa­ba­taus­ką pa­teik­ti ko­mi­te­to iš­va­dą. Ačiū, pir­mi­nin­ke.

Ger­bia­mi ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė D. Bub­lie­nės kan­di­da­tū­rą į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas ir vi­sais bal­sais pri­ta­rė jos kan­di­da­tū­rai. Ar frak­ci­jų at­sto­vai no­rė­tų pa­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę? Ar ger­bia­mo­ji Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja no­rė­tų?

No­rin­čių da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je taip pat nė­ra. Ar po svars­ty­mo?. Ben­dru su­ta­ri­mu mes pri­ta­ria­me. Da­bar pri­ėmi­mas. Ne­ga­li­me jo pri­im­ti, nes slap­tas bal­sa­vi­mas.

No­rin­čių kal­bė­ti už, prieš nė­ra. Ir taip pat pa­tvir­tin­ki­me iš kar­to slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Jis ana­lo­giš­kas. Ar ga­li­me pa­tvir­tin­ti? Kvie­čiu Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to Padidejes narys uz 1 minute J. Sa­ba­taus­ką pa­teik­ti iš­va­dą dėl ger­bia­mo­sios kan­di­da­tės G. Juod­kai­tės-Grans­kie­nės sky­ri­mo Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­ja.

Opozicija piktinasi, kad nuveiktų darbų ataskaitą R. Šimašius pateikia paskutinę minutę

Ačiū, ger­bia­mo­ji pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė G. Juod­kai­tės-Grans­kie­nės kan­di­da­tū­rą į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas ir vi­sais bal­sais pri­ta­rė jos kan­di­da­tū­rai.

Lin­ki­me sėk­mės. Ar frak­ci­jų at­sto­vai no­rė­tų kal­bė­ti ir iš­sa­ky­ti sa­vo nuo­mo­nę? Nė­ra no­rin­čių­jų. Ar ger­bia­mo­ji kan­di­da­tė no­ri kal­bė­ti? Ne, ne­no­ri. Ir Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja?

  • Kaip galia padidinti varpa
  • Civilinio proceso kodeksas

Taip pat ne. Du straips­niai. Ga­li­me pri­im­ti?

Padidejes narys uz 1 minute Kate Padidinti nari

No­rin­čių kal­bė­ti nė­ra. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė P. Ku­co­nio kan­di­da­tū­rą į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas ir vi­sais bal­sais pri­ta­rė jo kan­di­da­tū­rai.

Padidejes narys uz 1 minute Kas yra didziausias varpos dydis

Lin­ki­me jam sėk­mės. Ar frak­ci­jų at­sto­vai no­ri kal­bė­ti ir pa­teik­ti frak­ci­jos nuo­mo­nę? Nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti. Ar ger­bia­ma­sis kan­di­da­tas?.

Ir Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja taip pat ne­no­ri kal­bė­ti. Pri­im­ti yra siū­lo­mi du straips­niai. Ga­li­me jį pri­im­ti? Taip pat no­ri­me pa­tvir­tin­ti slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Ga­li­me jį pa­tvir­tin­ti? Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas svars­tė A. Ri­di­ko kan­di­da­tū­rą į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas ir vi­sais bal­sais pri­ta­rė jo kan­di­da­tū­rai. Ar frak­ci­jos no­rė­tų pa­teik­ti sa­vo nuo­mo­nę?

No­rin­čių kal­bė­ti ne­ma­tau. Ar ger­bia­ma­sis kan­di­da­tas no­rė­tų kal­bė­ti? Ne, ne­no­ri­te. Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja taip pat sa­ko, kad vis­kas iš­sa­ky­ta frak­ci­jo­se. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ti no­rin­čių nė­ra, po svars­ty­mo ga­li­me su­tar­ti. Ga­li­me pri­im­ti 2 straips­nį? Ga­li­me pri­im­ti. Dėl vi­so įsta­ty­mo pro­jek­to no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Tvir­ti­na­me slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį. Jis taip pat ana­lo­giš­kas kaip ir anks­tes­nie­ji. Ta­mins­ko kan­di­da­tū­rą į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jo pa­rei­gas ir vi­sais bal­sais pri­ta­rė jo kan­di­da­tū­rai. Ko­mi­te­to iš­va­da iš­klau­sy­ta.

Ma­tau, nie­kas ne­no­ri iš frak­ci­jų nuo­mo­nės iš­sa­ky­ti. Ar ger­bia­ma­sis kan­di­da­tas no­ri kal­bė­ti? Pre­zi­den­tės pa­ta­rėja taip pat at­si­sa­ko kal­bė­ti. Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­jan­čių ne­ma­tau.

Pritarta NPD didinimui: atlyginimai didės iki maždaug 10 eurų

Po svars­ty­mo ga­li­me pri­tar­ti? Bus slap­to bal­sa­vi­mo me­tu pri­im­tas spren­di­mas. Ga­li­me pri­tar­ti? Dėl vi­so no­rin­čių kal­bė­ti nė­ra.

Taip pat pa­tvir­ti­na­me slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­nį, jis ana­lo­giš­kas kaip ir anks­tes­nie­ji. Ir ga­li­me pri­tar­ti to­kiam slap­to bal­sa­vi­mo biu­le­te­niui?

Padidejes narys uz 1 minute veikia masturbacija del varpos dydzio

Pa­tvir­ti­no­me jį. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, no­riu dar kar­tą pri­min­ti ir pa­skelb­ti bal­sų skai­čia­vi­mo gru­pę: V. Ale­k­na, J. Ja­ru­tis, L. Kas­čiū­nas, R. Sin­ke­vi­čius, L. Tal­mon­tas ir R. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, mes bu­vo­me Se­niū­nų su­ei­go­je nu­ta­rę, kad slap­to bal­sa­vi­mo pra­džią skelb­si­me 11 val. Bal­sai sa­lė­je Su­ta­ria­me ben­dru su­ta­ri­mu. Ačiū ger­bia­mie­siems kan­di­da­tams, lauk­si­me slap­to bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tų.

Jums lin­ki­me sėk­mės!

Political Figures, Lawyers, Politicians, Journalists, Social Activists (1950s Interviews)

Ger­bia­mie­ji Sei­mo na­riai, mes žen­kliai len­kia­me lai­ką, nes da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­se dėl ger­bia­mų­jų kan­di­da­tų į Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo tei­sė­jus ne­bu­vo no­rin­čių, tai gal mes ga­li­me svars­ty­ti re­zer­vi­nius klau­si­mus, nes pra­ne­šė­jo — vals­ty­bės kon­tro­lie­riaus au­di­to­ri­jo­je dar nė­ra?

Ma­lo­niai pra­šau, ta­da pra­de­da­me re­zer­vi­nį 1 klau­si­mą, bet N. Pu­tei­kio taip pat ne­ma­tau sa­lė­je. Jis ne­tru­kus at­eis. Ving­rie­nė yra pa­si­ren­gu­si pa­teik­ti? Nė­ra V. Ša­la­še­vi­čiū­tė vi­sa­da pa­si­ren­gu­si pa­teik­ti įsta­ty­mų pro­jek­tus.

Ko­le­gos, iš tie­sų ne­ti­kė­jo­me, kad taip grei­tai mes… Pa­ma­čiau V. Jūs kvie­čia­ma ruoš­tis pa­teik­ti. Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. I 3, 4, 5, 9, 10, 14, 15 ir 16 straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo Nr. XII 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. Ša­la­še­vi­čiū­tė pa­tei­kia dar­bo­tvarkės r-5 klau­si­mą — Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo Nr. XII 3 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr.

Pra­šau, ko­le­ge. Ačiū, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, tai yra jau mū­sų teik­to ir ko­mi­te­tuo­se svars­ty­to pro­jek­to Nr.

XIIP- ly­di­ma­sis do­ku­men­tas, t. Pra­šy­čiau pri­tar­ti pro­jek­tui. Mie­lo­ji ko­le­ge, dar ne­iš­ei­ki­te iš tri­bū­nos, no­ri pa­klaus­ti R. At­si­pra­šau už sap­ną. Kaip tik pir­ma­die­nį bu­vo at­ėjęs se­nas pen­kių vai­kų tė­tis, lau­kia daug me­tų, jis su­ži­no­jo, kad jūs šian­dien teik­si­te, ti­ki­si iš Sei­mo ši­to nuo­lan­ku­mo ir pa­ga­liau tei­sin­go so­cia­li­nio įver­ti­ni­mo.

Dė­ko­ju jums už ši­tą pro­jek­tą. Ger­bia­mie­ji ko­le­gos, nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš po pa­tei­ki­mo. Kvie­čiu bal­suo­ti.

Padidejes narys uz 1 minute Kaip padidinti peni per 2 savaites nepaliekant namu

Kas pri­ta­ria­te Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo kai ku­rių straips­nių pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tui Nr. XIIIP 2? Bal­sa­vo 96 Sei­mo na­riai: už — 94, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 2.

Vėl padidėja Eurazijos tunelio rinkliavos

Pri­tar­ta po pa­tei­ki­mo. Pa­grin­di­nis — So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­tas. Pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas ne­nu­ma­ty­tas. Siū­lo­ma svar­s­ty­ti lap­kri­čio 9 die­ną.

Seimo narys Z. Balčytis: prieš žvejybos draudimus ir už partnerystę, bet be šeimos statuso

Ga­li­me pri­tar­ti. Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo Nr. VIII 3 straips­nio, 19 straips­nio 1 da­lies 6 punkto, straips­nio 4 da­lies pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo straips­niu įstatymo projek­tas Nr. XIIIP pa­tei­ki­mas Bu­vau pa­skel­bu­si ir, ma­tau, jau pa­si­ruo­šęs pa­teik­ti re­zer­vi­nį 3 klau­si­mą — Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo Nr. VIII 3 straips­nio, 19 straips­nio 1 da­lies 6 punk­to, straips­nio 4 da­lies pa­kei­ti­mo ir įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo straips­niu įsta­ty­mo pro­jek­tą Nr.

Dė­ko­ju, ger­bia­mo­ji po­sė­džio pir­mi­nin­ke.

Vos atvykęs penktadienį jis susitiko su Šilutės krašto žiniasklaidininkais. Seimo narys pasakojo apie savo darbą Seime, apie regioninės politikos svarbą ir apie bendravimą su Šilutės savivaldybės vadovais, siekiant išspręsti mūsų krašte kylančias problemas. Dirba regionų frakcijoje Z. Balčytis LR Seimo nariu tapo Šilutės savivaldybėje iškeltas Socialdemokratų darbo partijos, tačiau jis ir dabar dar nėra tapęs šios partijos nariu.

Mie­lie­ji ko­le­gos, tei­kiu jū­sų spren­di­mui Sei­mo kon­tro­lie­rių įsta­ty­mo pa­tai­sas, ku­rios su­si­ju­sios su tuo, kad Sei­mo kon­tro­lie­riai ga­vo na­cio­na­li­nės žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­jos sta­tu­są. Jį jiems su­tei­kė Jung­ti­nių Tau­tų struk­tū­ros. Įžan­gai ke­le­tas žo­džių, ko­dėl tai at­si­ti­ko.

Jung­ti­nių Tau­tų Ge­ne­ra­li­nė Asam­blė­ja me­tais re­zo­liu­ci­jo­je, įtvir­ti­nu­sio­je na­cio­na­li­nių žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­jų prin­ci­pus, va­di­na­muo­sius Pa­ry­žiaus prin­ci­pus, pa­ska­ti­no vals­ty­bes na­res steig­ti na­cio­na­li­nes žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­jas. Jung­ti­nių Tau­tų Žmo­gaus tei­sių ta­ry­bos vyk­do­mos vi­suo­ti­nės pe­ri­odi­nės per­žiū­ros me­tu, pri­sta­tant pir­mą­ją me­tais ir ant­rą­ją me­tais mū­sų vals­ty­bės ata­skai­tą apie žmo­gaus tei­sių pa­dė­tį Lie­tu­vo­je, ša­lis su­lau­kė ra­gi­ni­mų steig­ti na­cio­na­li­nę žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­ją.

Šis ra­gi­ni­mas Lie­tu­vai bu­vo kar­to­ja­mas tarp­tau­ti­nė­se or­ga­ni­za­ci­jo­se, svars­tant vals­ty­bės ata­skai­tas žmo­gaus tei­sių klau­si­mais. Sei­mas pri­ėmė spren­di­mą me­tais ir nu­brė­žė tiks­lą tap­ti A ly­giu ak­re­di­tuo­ta na­cio­na­li­ne žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­ja. Ta ins­ti­tu­ci­ja tu­rė­jo tap­ti Sei­mo kon­tro­lie­riai. Kon­tro­lie­riai tei­kė pa­raiš­ką ir m.

Glo­ba­laus na­cio­na­li­nių žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­jų al­jan­so sek­re­to­ria­tas in­for­ma­vo, kad su­tei­kia­mas Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mo kon­tro­lie­riams na­cio­na­li­nės žmo­gaus tei­sių ins­ti­tu­ci­jos sta­tu­sas. Siū­ly­mai, pa­kei­ti­mai, at­si­žvel­giant į rei­ka­la­vi­mus, da­bar tei­kia­mi.

Padidejes narys uz 1 minute Kaip as galiu priartinti peni su siurbliu

Tei­kia Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­to na­rių gru­pė. Ti­ki­mės jū­sų pa­lai­ky­mo. La­bai ačiū.

Dė­ko­ju ger­bia­ma­jam pra­ne­šė­jui. Jūs taip vis­ką aiš­kiai pa­aiš­ki­no­te, kad ger­bia­mie­ji ko­le­gos ne­no­ri klaus­ti. Nuo­mo­nė už, nuo­mo­nė prieš po pa­tei­ki­mo. Pra­šo­me bal­suo­ti dėl pa­teik­to įsta­ty­mo pro­jek­to. Bal­sa­vo 85 Sei­mo na­riai: už — 80, prieš nė­ra, su­si­lai­kė 5. Siū­lo­mas kaip pa­grin­di­nis Žmo­gaus tei­sių ko­mi­te­tas, pa­pil­do­mas ko­mi­te­tas ne­nu­ma­ty­tas. Siū­lo­ma svar­s­ty­ti lap­kri­čio 23 die­ną. Ki­to­kių pa­siū­ly­mų nė­ra.

Vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo įsta­ty­mo Nr. Jeigu metais iki 1 VDU darbo rinkoje buvo 72 proc. Per penkerius metus pajamų nelygybė darbo rinkoje išliko ta pati. Visą tai galėjome įgyvendinti per ankstesnę mokestinę reformą. Atkreipsiu dėmesį, kad tai nukreipta ne į tiesiogiai nukentėjusius nuo pandemijos ar karantino, o tiesiog stengiamasi pabarstyti pinigų prieš rinkimus.

Tai niekaip neskatina ekonomikos, nes bus nukreipta į žmones, kurie gauna vidutines pajamas, kurie vartos didelę dalį importuojamų prekių. Jei paskatinsime, tai didele dalimi paskatinsime Vokietijos, Rusijos ar Kinijos ekonomikas. Tai yra laikinas mokesčių sumažinimas, kuris niekaip nepadarys Lietuvos konkurencingesnės ir niekaip nepadės pritraukti užsienio investicijų ar apskritai paskatinti investicijas.

Tai niekaip nesprendžia sisteminių problemų.