Demonstravimas siekiant padidinti nari.

Klimato politikos GD m. EUR, t. Proceso struktūroje taip pat nepakankamai dėmesio skirta projektų lyginamajai kokybei, inovacijų lygiui ir finansiniam perspektyvumui. Inovacijų fondas ir papildomumo užtikrinimas po m.

Europos Sąjungos Tarybos osios Konkurencijos tarybos vidaus rinka, pramonė, moksliniai tyrimai ir kosmosas rizikos pasidalijimo finansinės priemonės vertinimo išvadas, — atsižvelgdamas į m. Evaluation of the Sixth Framework Programmes for Research and Technological Development— atsižvelgdamas į m. Towards a world class Frontier research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms— atsižvelgdamas į m.

Interim Evaluation of the Ambient Assisted Living Joint Programme— atsižvelgdamas į Regionų komiteto nuomonę dėl mokslinių tyrimų bendrųjų programų įgyvendinimo paprastinimo, priimtą per m.

EUR sumos per pirmuosius ketverius metus — m.

9A – Vikipedija

EUR, taigi vidutiniškai 6,5 mlrd. EUR per metus, o per paskutiniuosius trejus metus — m. EUR — vidutiniškai 9,6 mlrd. EUR per metus, N. Septintojoje bendrojoje mokslinių tyrimų programoje dalyvaujančių mokslininkų būtų moterys, yra ambicingas ir teisingas; kadangi šiuo metu Septintosios bendrosios programos mokslinių tyrimų projektų įgyvendinime dalyvaujančios mokslininkės moterys sudaro tik 25,5 proc. Komisijos komunikate yra trūkumų, 3.

Galutinis NER įgyvendinimo aktas atspindi šį pasirinkimą. Šis sprendimas veikiausiai turėjo įtakos parodomųjų projektų lėšų įsisavinimui, bet apsaugojo NER fondą. NER projektų atranka ir sprendimų priėmimo procesai buvo sudėtingi 66 Remiantis NER sprendimu, programos tikslas — atrinkti ir remti geriausius turimus įvairių technologijų projektus geografiškai subalansuotose vietovėse.

Paudoni taškai reiškia dalies numerį tekste. Šaltinis — Europos Audito Rūmai. Demonstravimas siekiant padidinti nari priimant šia atranka paremtą sprendimą dėl dotacijų skyrimo Komisija, laikydamasi NER taisyklių 48turėtų rengti pakartotines konsultacijas su valstybėmis narėmis, kad šios patvirtintų savo paramą. Manome, kad Komisija turėtų užtikrinti atitinkamą ir veiksmingą šių procedūrų įgyvendinimą. EIB tinkamų projektų patikrinimas 69 EIB Komisijos vardu ir laikydamasis procedūrų vadovo atliko tinkamų projektų patikrinimą.

Kiekvieno pateikto projekto atveju buvo atliktas nuodugnus vertinimas, kuris buvo užfiksuotas išsamiose ataskaitose. Tačiau vertinime nebuvo nustatyta ar įvertinta, kokia apimtimi paraiškos atitiko tinkamų projektų patikrinimo subkriterijus. Tai pagrindinis elementas, kurį bankai paprastai įvertina kaip patrauklumo bankui požymį, t. Dėl šio skirtumo, teigiamas EIB tinkamų projektų patikrinimo vertinimas NER projektui nereiškia, kad projektas taip pat galėtų gauti EIB finansavimą pavyzdžiui, paskolą.

EIB patarė Komisijai atkreipti dėmesį į su kai kuriais projektais susijusią finansinę riziką, visų pirma dėl siekiamo didelės skolos finansavimo ir mažai įrodymų dėl galimybės jį gauti. Galimų projektų klasifikavimas 72 Atlikus tinkamų projektų patikrinimo vertinimą, Komisija suskirstė tinkamus ir perspektyvius projektus į projektų pakategores, remdamasi DVTI rodikliu Pateikti projektai iš esmės buvo ankstyvame planavimo etape. Išlaidos ir numatomi veiklos rezultatų duomenys, naudoti skaičiuojant šį parametrą, taip pat reikalingas valstybės finansavimas vis dar buvo labai neapibrėžti.

Rizikos šalinimas ir rekomendacijos prieš skiriant lėšas 73 Peržiūrėjome 26 EIB atskaitas iš penkių pasirinktų valstybių narių. Septyniuose projektuose, kuriems Komisija skyrė finansavimą, EIB aiškiai išskyrė svarbias rizikos sritis, kurias Komisija turėtų apsvarstyti, prieš priimdama sprendimą skirti dotacijas. Keturi iš jų dabar yra atšaukti.

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos bendrijos įsigaliojus Lisabonos sutarčiai tapusios Europos Sąjunga mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos — m. Europos Sąjungos Tarybos osios Konkurencijos tarybos vidaus rinka, pramonė, moksliniai tyrimai ir kosmosas rizikos pasidalijimo finansinės priemonės vertinimo išvadas, — atsižvelgdamas į m. Evaluation of the Sixth Framework Programmes for Research and Technological Development— atsižvelgdamas į m. Towards a world class Frontier research Organisation - Review of the European Research Council's Structures and Mechanisms— atsižvelgdamas į m.

Tų pačių projektų metinėse ataskaitose matyti, kad buvo susidurta su potencialia EIB atitinkamose tinkamų projektų patikrinimo ataskaitose nurodyta rizika. Pavyzdžiai pateikti 9 langelyje. EIB rekomendavo Komisijai, prieš priimant dotacijų skyrimo sprendimą, patvirtinti keletą elementų, įskaitant galimybę vykstant projektui naudotis supirkimo tarifais.

Komisija pareikalavo, kad valstybė narė patvirtintų projektą minėtu pagrindu. Nors valstybė narė patvirtino paramą projektui, ji pažymėjo, kad supirkimo tarifais nebus galima naudotis, ir nenurodė alternatyvaus finansavimo. Tada Komisija skyrė dotaciją. Priėmus sprendimą skirti dotaciją, projekto metinėje ataskaitoje dėl galutinio sprendimo dėl investavimo buvo pranešta apie vėlavimus ir projekto vykdymo delsimą, nes nebuvo galima užtikrinti supirkimo tarifo ar alternatyvaus finansavimo šaltinio taip pat žr.

Remiantis naujausia turima ataskaita, m.

Demonstravimas siekiant padidinti nari

Aptariant Lenkijos bioenergijos projektą, EIB iškėlė daug klausimų dėl techninio ir finansinio perspektyvumo ir padarė išvadą, kad yra didelė rizika, jog per 24 mėnesius nuo dotacijos skyrimo galutinis sprendimas dėl investavimo nebus priimtas, jei Demonstravimas siekiant padidinti nari šiuo metu susiklosčiusios sąlygos rinkoje ir nepadidės patrauklumas investuotojams.

Be to, Komisijai buvo pateiktos įvairios kitos rekomendacijos, kurias siūlyta apsvarstyti prieš skiriant dotaciją. Valstybė narė patvirtino projektą ir nacionalinę paramą, o Komisija suteikė dotaciją. Tačiau audito metu projektas buvo atšauktas, nes buvo finansiškai neperspektyvus. Neaptikome jokių įrodymų, kad Komisijai paprašius pakartotinai patvirtinti paramą projektams valstybės narės naudojosi EIB tinkamų projektų patvirtinimo ataskaitomis.

Dauguma valstybių narių tik po priimto sprendimo paprašė susipažinti su konfidencialiais EIB dokumentais. Proceso struktūroje taip pat nepakankamai dėmesio skirta projektų lyginamajai kokybei, inovacijų lygiui ir finansiniam perspektyvumui. Visi šie veiksniai gali sumažinti tikimybę, kad vykdant šiuos projektus pagal programą pavyktų pasiekti numatytus tikslus. NER sprendimų priėmimo procese dalyvauja įvairūs suinteresuotieji subjektai 76 Pagal NER valdymo modelį numatyta, kad Komisija yra visapusiškai atsakinga už programą ir organizuoja diskusijas su valstybėmis ir Klimato kaitos komitetu.

Valstybės narės Komisijai siunčia metines pažangos ataskaitas. Į metinės ataskaitos šabloną neįtrauktas reikalavimas pateikti informaciją apie nacionalinį finansavimo indėlį arba projekto finansinį planą. Tokia informacija prieinama Komisijai tik tada, jei valstybės narės savanoriškai ją pateikia.

Šaltinis — Europos Audito Rūmai, remiantis Komisijos duomenimis Nuo m. Komisija, tvirtindama dalinius dotacijų sutarčių pakeitimus, parodė didelį lankstumą.

Komisija atlieka šį vaidmenį todėl, kad svarbiems dotacijos skyrimo sprendimą lemiantiems pakeitimams pavyzdžiui, projekto dydžio, apimties ir gairių galutinių terminų reikia sutikimo taikant komiteto procedūrą.

Prieš valstybėms narėms taikant pasirašytų sutarčių dėl projektų pakeitimus, Vidurio penis dydis turi priimti įgyvendinimo sprendimus, kuriais iš dalies keičiami atitinkami sprendimai dėl dotacijų skyrimo.

Tai sudėtinga procedūra, kurioje dalyvauja Komisija, nuolatiniai valstybių narių atstovai ir projekto rėmėjai. NER valdymo modeliu nepakankamai reaguojama į šiuos poreikius, ir jis yra pernelyg sudėtingas. Dėl kitų NER struktūros savybių sulėtėjo reakcija į besikeičiančią aplinką 80 Mažaanglės energetikos parodomieji projektai apima didelę riziką. Todėl, palyginti su brandžių technologijų projektais, atsiranda didesnė pakeitimų ar nesėkmių tikimybė t. Dėl to viešojo finansavimo programų, susijusių su šio tipo investicijomis, struktūra turėtų suteikti galimybę valdymo institucijoms laiku surasti Demonstravimas siekiant padidinti nari sprendimus, kurie pratęstų programų vykdymą siekiant iškeltų tikslų.

Iš anksto apibrėžti technologiniai kriterijai apribojo lankstumą programų lygmeniu 81 Komisija, remdamasi iš anksto sudarytu technologijų kategorijų ir ribinių verčių sąrašu, projektams paskirstė NER lėšas. Šiuo m. Dėl to teisinėje sistemoje nebuvo numatytos jokios būsimos šio sąrašo peržiūros ar pakeitimai. Kai kuriais atvejais tai vyksta labai sparčiai. Pavyzdys pateiktas 10 langelyje. Net jeigu šie projektai buvo sėkmingi ir pasižymėjo naujoviškomis savybėmis, jų įgyvendinimas nebuvo pirmasis dar komerciškai neeksploatuojamos naujos technologijos t.

Per pastarąjį dešimtmetį jūros vėjo energijos sektorius sparčiai plėtojosi, ir m.

Naujos funkcijos ir pranešimai

Europoje pirmą kartą buvo įrengtos 6 MW turbinos Jei projektuose būtų laikytasi pradinių NER nustatytų galutinių terminų t. Spartūs rinkų ir technologijų pokyčiai įgyvendinant pagal šiuos kriterijus atrinktus projektus gali būti mažiau žalingi nei galima numatyti, ypač kai susiduriama su vėlavimais.

Reikėjo priimti sprendimus ir užtikrinti, kad atšaukus projektus neišleistos lėšos būtų tinkamai paskirstytos neatidėliotiniems ES prioritetams 84 Pagal NER taisykles nustatyta, kad po m. Nepaisant ankstesnio NER sprendimo pakeitimo, kuriuo galutiniai terminai atidedami dvejiems metams, m.

Nesant adekvataus tinkamų projektų rezervinio sąrašo po antrojo kvietimo teikti pasiūlymus, Komisija negalėjo jų pakeisti jau EIB patikrintais projektais. NER teisinėje sistemoje taip pat nebuvo numatyta galimybė skelbti papildomą kvietimą teikti pasiūlymus. Dėl projektų atšaukimo iki m. Tai suteiks galimybę panaudoti neišleistas NER fondų lėšas susijusiai veiklai, kol Inovacijų fondas pradės savo veiklą.

Tačiau šių priemonių pobūdis ir tikslai nėra identiški NER Problemos, susijusios su NER lėšų, nurodytų kitame skyriuje, atskaitomybe, kyla ir tuo atveju, kai šios lėšos gali būti perduotos kitoms finansinėms priemonėms.

Demonstravimas siekiant padidinti nari

Reikia patobulinti koordinavimo ir atskaitomybės tvarką 86 Sukurta daug ES priemonių ir programų, kurių tikslai yra panašūs į NER žr. V priedą. Atsižvelgdami į šias sudėtingas aplinkybes ištyrėme, ar Komisija ir valstybės narės padarė pažangą derinant Europos viešojo ir privačiojo sektoriaus veiksmus mažo anglies dioksido kiekio technologijų energetikos inovacijų srityje. Taip pat įvertinome, kokiu mastu valstybės narės ir Komisija yra atskaitingos už NER programos valdymą ir rezultatus.

Nepaisant lėtesnės, nei numatyta, pažangos, SET planas yra pagrindas užtikrinti geresnį koordinavimą Europoje 87 Programa gerai koordinuojama tada, kai Komisija ir valstybės narės kartu dirba siekdamos veiksmingo vertikaliojo tarp Komisijos ir atitinkamų nacionalinių valdžios institucijų ir horizontaliojo tarp atitinkamų Komisijos tarnybų ir atitinkamų nacionalinių tarnybų, taip pat su išorės suinteresuotaisiais subjektais koordinavimo Pagrindinė iniciatyva, kurią įgyvendinant ES siekiama šio tipo koordinavimo yra Integruotas SET planas, kurį Komisija patvirtino m.

SET planu taip pat siekiama sąveikos su pramonės ir akademinės sričių suinteresuotaisiais subjektais taikant specialiai tam skirtas platformas, išplėtotas per ilgą laiką.

Valstybės narės gali dalyvauti Komisijos pirmininkaujamoje iniciatyvinėje grupėje ir darbo grupėse. Komisija ir valstybės narės m. Tačiau jie pastebėjo, kad pirminis siekis įgyvendinti bendrą svarbių energetikos inovacijų veiksmų programavimą ir finansavimą šiandien vis dar kelia didelių sunkumų.

Dar nebuvo nuspręsta, kaip bus pranešama apie jų pažangą. Valstybės narės nesutiko šiems įgyvendinimo planams skirti nacionalinius išteklius.

Europos technologijų ir inovacijų platformoje ETIP atstovaujami privačiojo sektoriaus suinteresuotieji subjektai taip pat neįsipareigojo skirti finansinių įnašų SET plano įgyvendinimo planams. Šis generalinis direktoratas nedalyvavo laikinosiose darbo grupėse, sprendusiose su NER taikymo apimtimi ar būsimu Inovacijų fondu susijusius klausimus.

Кромки его округлились, а металл, на котором он покоился, был исшаркан миллионами ног целых поколений пилигримов и просто любопытствующих.

Klimato politikos GD m. Integruoto SET plano tikslai buvo suderinti su energetikos sąjungos prioritetais ir pripažinta, kad nuo m.

Nesant struktūrinių ir reguliarių aiškiai išmatuojamų rezultatų pažangos ataskaitų, sunku įvardyti, kokia nauda buvo tiesiogiai gauta bendradarbiaujant SET plano veiksmuose. Komisijos tarnyboms reikia pagerinti vidinį koordinavimą ir ES paramos mažaanglės energetikos parodomiesiems projektams nuoseklumą 94 m.

Komisija norėjo ieškoti naujų būdų, kaip suderinti skirtingų subjektų ir priemonių išteklius, pavyzdžiui, taikant subsidijas, paskolas ir paskolų garantijas, kad būtų galima sutelkti daugiau lėšų didelio masto parodomiesiems projektams. Ji pažymėjo, kad EIB galėtų atlikti esminį vaidmenį gerinant prieinamo finansavimo koordinavimą ir tęstinumą, nurodydama, visų pirma rizikos pasidalijimo finansinę priemonę RPFPkuri remiama pagal DF 7.

Demonstravimas siekiant padidinti nari

Komisijai m. NER ir finansinės priemonės 97 NER sprendime taip pat numatyta galimybė pagal Rizikos pasidalijimo finansinę priemonę sujungti NER skiriamą finansavimą su paskolos finansavimu Pagal šią priemonę iš tikrųjų buvo paremta daug atsinaujinančiųjų energijos išteklių parodomųjų projektų. Nors tai yra Komisijos bendradarbiavimo su EIB pavyzdys vystant kitus finansavimo sprendimus, tarp remiamų projektų nepateko jokie NER projektai.

Todėl nepavyko Demonstravimas siekiant padidinti nari šių dviejų programų siūlomų produktų. Komisija pradėjo įgyvendinti šią naują finansinę priemonę, kad paremtų tokius projektus kaip NER projektai, kurie tuo metu buvo susidūrę su finansinio planavimo vėlavimais.

Specifinis NER parodomųjų projektų pobūdis pavyzdžiui, didesnė technologinė ir finansinė rizika nei brandžių technologijų projektuose, neužtikrintumas dėl numatytų veiklos ir pajamų rezultatų yra toks, kad jie neatitinka banko standartinių išsamaus patikrinimo reikalavimų.

Be to, buvo išplėsta priemonės taikymo sritis, kad apimtų visas SET plano prioritetines sritis, išskyrus energijos vartojimo efektyvumą ir branduolinę energiją, bet įtraukiant CCUS. Inovacijų fondas ir papildomumo užtikrinimas po m. Klimato politikos GD surengė suinteresuotųjų subjektų diskusijas prie apskritojo stalo, kad būtų apibendrintos NER pamokos ir pasirengta naujojo Inovacijų fondo kūrimui.

Suinteresuotieji subjektai taip pat paragino sukurti finansinio derinimo programą, kurioje būtų numatyta parama finansinėms priemonėms, o investicijų dotacijos taip pat būtų skirtos ankstesnėms projekto vystymo stadijoms. Tai yra valstybių narių lėšos, skirtos pagal ES politikos priemonę t. Komisija nėra nustačiusi teisinio reikalavimo teikti metines ataskaitas dėl programų veiklos ar finansinių rezultatų, kad užtikrintų visapusišką atskaitomybę visuomenei.