Matuoja nario dydi

Jis sa­ko ap­siei­nąs be val­diš­kų pi­ni­gų, pa­lie­kąs juos biu­dže­tui. Ta­ry­bos sek­re­to­ria­tas in­for­ma­vo, kad Ta­ry­bos na­riai ga­li gau­ti dve­jas iš­mo­kas. SI buvo papildyta medžiagos kiekio vienetu moliu ir nuo to laiko SI turi septynis pagrindinius vienetus.

Comments Į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą mies­tie­čių iš­rink­ti po­li­ti­kai ne­be­ga­li skųs­tis, kad dir­ba vien tik vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, o jų dar­bas nea­pa­mo­ka­mas. Jie iš­lei­džia ne­men­kas su­mas biu­dže­to pi­ni­gų taip va­di­na­mam "dar­bui su rin­kė­jais".

Pagrindinė navigacija

Vie­ni iš­lei­džia tūks­tan­čius, ta­čiau ki­ti iš­vis ap­siei­na be val­diš­kų pi­ni­gų. Po­li­ti­kams — dve­jos iš­mo­kos 28 Šiau­lių mies­to Ta­ry­bos na­riai, da­vę prie­sai­ką me­tų ba­lan­džio 9 die­ną, vien praė­ju­siais me­tais mies­to biu­dže­tui kai­na­vo per 80 tūks­tan­čių eu­rų. Čia — be me­ro ir dvie­jų vi­ce­me­rų. Ta­ry­bos sek­re­to­ria­tas in­for­ma­vo, kad Ta­ry­bos na­riai ga­li gau­ti dve­jas iš­mo­kas.

Matuoja nario dydi Pedu dydis nustato nario dydi

Ta­ry­bos na­riams, iš­sky­rus me­rą ir me­ro pa­va­duo­to­ją, ap­mo­ka­ma už dar­bo lai­ką at­lie­kant Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas. Šis at­ly­gi­ni­mas ap­skai­čiuo­ja­mas pa­gal skel­bia­mą ša­lies vi­du­ti­nio mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mo dy­dį, įver­ti­nus fak­tiš­kai dirb­tą lai­ką.

Tai va­lan­dos, ku­rias po­li­ti­kai pra­lei­džia Ta­ry­bos, jos ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų, frak­ci­jų ir dar­bo gru­pių, taip pat vie­šo­jo Sa­vi­val­dy­bės do­ku­men­tų svars­ty­mo po­sė­džiuo­se pa­gal pro­to­ko­luo­se fik­suo­tą lai­ką. Taip pat iki 40 va­lan­dų ap­mo­ka­ma ir už lai­ką, su­gaiš­tą ruo­šian­tis mi­nė­tiems po­sė­džiams, dir­bant su rin­kė­jais.

Tą lai­ką Ta­ry­bos na­rys dek­la­ruo­ja as­me­niš­kai.

Naršymo meniu

Be to, Ta­ry­bos na­riui mo­ka­mos iš­mo­kos su jo veik­la su­si­ju­sioms kan­ce­lia­ri­jos, pa­što, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ry­šio, trans­por­to, biu­ro pa­tal­pų nuo­mos iš­lai­doms ap­mo­kė­ti. Kas mė­ne­sį Ta­ry­bos na­riui ski­ria­ma ket­vir­ta­da­lio vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­džio iš­mo­ka, už ku­rią at­si­skai­to­ma vie­ną kar­tą per ket­vir­tį.

Mario Party 6 - Minigames - Yoshi vs Daisy vs Waluigi vs Mario (Master Cpu)

Pa­si­žiū­rė­jus Sa­vi­val­dy­bės vie­šai skel­bia­mus duo­me­nis aki­vaiz­du, kad Matuoja nario dydi val­diš­kų eu­rų "su­te­ka" į iš­rink­tų į Ta­ry­bą po­li­ti­kų as­me­ni­nių au­to­mo­bi­lių ba­kus. Dar ne­ma­ža da­li­mi biu­dže­ti­nių iš­mo­kų po­li­ti­kų au­to­mo­bi­liai drau­džia­mi ir re­mon­tuo­ja­mi.

SI (sistema)

Ta­ry­bos na­riai taip pat per­ka kan­ce­lia­ri­nes pre­kes, ga­mi­na­si vi­zi­ti­nes kor­te­les, per­ka vie­šo­jo trans­por­to bi­lie­tus ar­ba su­mo­ka už tak­si pa­slau­gas, pa­den­gia ry­šių iš­lai­das. Vi­sa tai jiems esą rei­ka­lin­ga Matuoja nario dydi Ta­ry­bos na­rio dar­bą.

Matuoja nario dydi Didziausio pasaulio nuotraukos nario dydis

Ber­ži­nis Ber­žins­kas Jau ant­rą ka­den­ci­ją iš­mo­kų "čem­pio­nu" iš­lie­ka frak­ci­jos "Dir­ba­me mies­tui" na­rys Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis Ber­žins­kas. Per tris me­tų ket­vir­čius jis iš­lei­do eu­rus.

Matuoja nario dydi Rankine terapija didejimui

Dau­gu­ma šių pi­ni­gų bu­vo pa­klo­ta už de­ga­lus. Ki­tos iš­lai­dos — au­to­mo­bi­lio tech­ni­nė prie­žiū­ra, re­mon­tas ir drau­di­mas bei kan­ce­lia­ri­nės prie­mo­nės.

Ber­ži­nis Ber­žins­kas. Po ir dau­giau val­diš­kų pi­ni­gų per­nai iš­lei­do dar ke­li po­li­ti­kai. Jei pir­mus du ket­vir­čius po­li­ti­kų iš­lei­džia­mos su­mos bu­vo kiek ma­žes­nės, tai jau pa­sku­ti­nius tris me­tų mė­ne­sius po­li­ti­kai sten­gė­si dėl rin­kė­jų iš pe­ties — dau­giau nei po eu­rų iš­lei­do de­vy­ni Ta­ry­bos na­riai.

Prie jau mi­nė­tų po­li­ti­kų pri­si­jun­gė me­ro frak­ci­jos "Dir­ba­me mies­tui" na­riai Gin­tau­tas Lu­ko­šai­tis, Ir­man­tas Ku­kuls­kis, Vio­le­ta Lau­ga­lie­nė, kon­ser­va­to­rius Mar­ty­nas Šiur­kus, frak­ci­jos "Už Šiau­lius" at­sto­vas Pran­ciš­kus Tri­jo­nis.

Ne­daug nuo šių po­li­ti­kų sa­vo iš­lai­do­mis at­si­li­ko at­sto­vau­jan­tys "Dir­ba­me mies­tui" An­ta­nas Si­rei­ka, Iri­na Ba­ra­ba­no­va, Za­ki­ras Me­dži­do­vas, "Už Šiau­lius" frak­ci­ją at­sto­vau­jan­tis De­nis Mi­cha­len­ko, "vals­tie­tis" Vy­tau­tas Juš­kus, li­be­ra­las Vai­das Ba­cys. Ma­žiau­sią su­mą per tris per­nykš­čius ket­vir­čius iš­lei­do frak­ci­jos "Dir­ba­me mies­tui" na­rė Ni­jo­lė Pras­ce­vi­čie­nė — eu­rų.

Mu­zi­kos pe­da­go­gė di­džią­ją da­lį iš­lei­do kan­ce­lia­ri­nėms pre­kėms, o pas rin­kė­jus va­žia­vo vie­šuo­ju trans­por­tu ar­ba ir tak­si — pa­den­gė šias iš­lai­das. Iš­mo­kų vi­siš­kai nei­ma "dar­bie­tis" Ma­ri­jus Ve­lič­ka. Jis sa­ko ap­siei­nąs be val­diš­kų pi­ni­gų, pa­lie­kąs juos biu­dže­tui.

Gal tai reiš­kia, kad šis po­li­ti­kas ne­dir­ba su rin­kė­jais?

Ve­lič­ka ma­no, kad jis pa­kan­ka­mai daug lai­ko ski­ria šiam dar­bui. Da­lis iš­mo­kų — par­ti­jai Vie­nin­te­lis Ta­ry­bos na­rys Ed­var­das Ža­ka­ris kiek­vie­ną ket­vir­tį eu­rų ati­duo­da sa­vo par­ti­jai — tiek jam kai­nuo­ja Lie­tu­vos so­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Šiau­lių sky­riu­je nuo­mo­tis 30 kvad­ra­tų biu­ro pa­tal­pas.

Matuoja nario dydi Ziurekite vaizdo irasa apie nario didinima

Ža­ka­ris sa­ko nuo­mo­ja­mo­se pa­tal­po­se du kar­tus per mė­ne­sį prii­mi­nė­ja gy­ven­to­jus, kar­tais su­si­tin­ka su rin­kė­jais as­me­niš­kai su­si­de­ri­nus.

Dar or­ga­ni­zuo­ja ren­gi­nu­kus, jei rei­kia pa­si­nau­do­ja ir sky­riaus sa­le. Po­li­ti­kas aiš­ki­no, kad į nuo­mą įei­na ir pa­tal­pų iš­va­ly­mas.

Ar sky­riaus Gar­bės pir­mi­nin­kas ne­ga­lė­tų Berniuko narys 9 metai, kokio dydzio par­ti­jos pa­tal­po­mis ne­mo­ka­mai? Yra po­zi­ci­ja, jei no­ri sa­va­ran­kiš­kos veik­los, tu­ri kaž­kiek už tai mo­kė­ti", — pa­ko­men­ta­vo E. Matuoja nario dydi, pri­dur­da­mas, kad nuo­mos kai­na mi­ni­ma­li.

Matuoja nario dydi Kaip padidinti varpos liaudies gynimo priemone

Pak­lau­sus, ar tai nė­ra par­ti­jos veik­los pa­rė­mi­mas val­diš­kais pi­ni­gais, po­li­ti­kas at­sa­kė: "Ką aš ži­nau, kaip čia įvar­dy­ti. Įs­ta­ty­mas tai lei­džia. Kai Sei­me bu­vau ir­gi tas pa­ts bu­vo — 30 kvad­ra­tų ap­mo­kė­da­vo". Ža­ka­ris spė­jo, kad ki­ti Ta­ry­bos na­riai gal ne­prii­mi­nė­ja rin­kė­jų, jei ne­nuo­mo­ja pa­tal­pų.

Ža­ka­ris — vie­nin­te­lis, ku­riam sky­rius nuo­mo­ja pa­tal­pas. Ta­čiau ga­lė­tų iš­nuo­mo­ti ir ki­tiems, nes par­ti­nės pa­tal­pos yra di­de­lės. Bran­giau­siai ap­mo­ka­mi po­li­ti­kai Per praė­ju­sių me­tų tris ket­vir­čius už 28 po­li­ti­kų dar­bą įvai­riuo­se po­sė­džiuo­se ir pa­si­ren­gi­mą jiems iš mies­to biu­dže­to su­mo­kė­ta per 62 tūks­tan­čius eu­rų.

Dau­giau­siai per ket­vir­tį su­mo­kė­ta be­veik — eu­rai.

Matuoja nario dydi Kaip galite padidinti nari

Tuo tar­pu kai ku­riems Ta­ry­bos na­riams te­ko tik 43 — eu­rai per ket­vir­tį. Tarp bran­giau­siai ap­mo­ka­mų po­li­ti­kų — tos pa­čios pa­var­dės: Ge­di­mi­nas Ber­ži­nis Ber­žins­kas, De­nis Mi­cha­len­ko, Juo­zas Pab­rė­ža, Za­ki­ras Me­dži­do­vas.

Šiaulių miesto savivaldybės taryba 4 nuotr. Ta­ry­bos na­rys Eduar­das Bi­vai­nis at­si­sa­kė ap­mo­kė­ji­mo už po­sė­džiuo­se su­gaiš­tą lai­ką ir va­lan­das, skir­tas jiems pa­si­reng­ti. Ma­ri­jus Ve­lič­ka vie­nin­te­lis nei­ma au­to­mo­bi­lio iš­lai­ky­mui bei kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms skir­tų iš­mo­kų.

  1. Politikų darbas matuojamas valdiškais pinigais? | Šiaulių kraštas
  2. Europos Parlamento pozicija, priimta m.
  3. Yra tiesa, kad narys gali buti padidintas
  4. Comments Į Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą mies­tie­čių iš­rink­ti po­li­ti­kai ne­be­ga­li skųs­tis, kad dir­ba vien tik vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais, o jų dar­bas nea­pa­mo­ka­mas.
  5. SI (sistema) – Vikipedija

Ta­ry­bos na­rys Vy­tau­tas Juš­kus at­si­sa­kė ap­mo­kė­ji­mo už po­sė­džiuo­se su­gaiš­tą lai­ką ir va­lan­das, skir­tas jiems pa­si­reng­ti. Ed­var­das Ža­ka­ris da­lį veik­lai gau­na­mų iš­mo­kų ati­duo­da sa­vo par­ti­jai — nuo­mo­ja­si ten biu­rą.